Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Ostróda

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie - wersja w formacie PDF

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie na rok szkolny 2015-2016

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DZIECI

 DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Od dnia 02 marca do dnia 20 marca 2015r. codziennie

w godzinach od 10.00 do 15.00 , we wtorki  od 10.00-16.00

 • wydawanie i składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola dla dzieci urodzonych w roku:  2012, 2011, 2010

- druk wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz druk oświadczeń stanowiących załącznik do wniosku  można otrzymać u dyrektora przedszkola, w sekretariacie ( na I piętrze) lub pobrać ze strony internetowej przedszkola

( rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składający wniosek do przedszkola proszeni są o przyjście z dowodem osobistym i z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia dziecka)

 • analiza formalna wniosków, posiedzenie komisji kwalifikującej dzieci do przedszkola od 23 marca do 2 kwietnia 2015r,
 • ogłoszenie wyników rekrutacji do 2 kwietnia.

 

Hanna Jastrzębska 
dyrektor przedszkola

                                                                                              

                                                                                                                                                                   

 

Informacja o naborze

 •  

   

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W OSTRÓDZIE

  UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  - główny księgowy (3/4 etatu)


   

   

  1. Wymagania niezbędne

  Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać określone w art. 54 ust. 2 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885),  następujące wymagania:

  1. posiada obywatelstwo polskie; 

  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 

  4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; 

  5. spełnia jeden z poniższych warunków: 

  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 

  b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę
  w księgowości, 

  c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 

  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  6.  Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

   

  2. Wymagania dodatkowe:

  W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego preferowane będą następujące dodatkowe wymagania:

  1. dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia księgowości budżetowej (placówki oświatowe);

  2. umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań i planów finansowych;

  3. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu
  o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

  4.  znajomość programów finansowo – księgowych, płacowych;

  5. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;

  6. znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.  z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

  7. znajomość podstaw prawnych funkcjonowania ZFŚS i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907);

  8. predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym i organizowania pracy;

  9. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

   

  3. Zakres obowiązków:

  1. rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i wytycznymi organu prowadzącego;

  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego;

  3. księgowanie dokumentów w programach finansowo – księgowych;

  4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

   

  4. Warunki pracy i płacy:

  1. wymiar czasu pracy - 3/4 etatu;

  2. wynagrodzenie zostanie określone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1050);

  3. miejsce pracy - Przedszkole Miejskie nr 1 w Ostródzie, ul. Bolesława Chrobrego 3.

   

  5. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV);

  2. list motywacyjny;

  3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  4. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  5. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

   

   

   

  6. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe.

  7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia - do wglądu pracodawcy - oryginałów wymaganych dokumentów.

  8. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

   

  Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata, a pozostałe dokumenty i oświadczenia - muszą być przez niego podpisane.

   

  6. Termin i miejsce składania dokumentów:

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ostródzie”, w terminie
  do 30 grudnia 2013 r. (do godz. 15.30) w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ostródzie, ul. Bolesława Chrobrego 3 lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie) na adres: 

   

  Przedszkole Miejskie nr 1

  ul. Bolesława Chrobrego 3

  14-100 Ostróda

  2. Oferty, które wpłyną niekompletne lub zostaną złożone w innym miejscu bądź po ww. terminie - nie będą rozpatrywane.

  7. Powiadomienie kandydatów o przeprowadzeniu naboru:

  1. Etap I - ocena formalna dokumentów, wyłonienie osób do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

  1.1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu będzie przedłożona
  kandydatom do wglądu w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie; ponadto kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego.

  1.2.Kandydaci niezakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

  2. Etap II – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

  2.1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie pod adresem: www.pm1ostroda.nowybip.pl  (zakładka: informacje o naborze)

  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie  Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie, ul. Bolesława Chrobrego 3.

  3.Postępowanie z dokumentami złożonymi przez kandydatów:

  3.1. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych.

  3.2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną w Przedszkolu Miejskim
  nr 1 w Ostródzie, a następnie przekazane do zakładowej składnicy akt.

   3.3. Dokumenty pozostałych osób będą zwracane na ich wniosek i odbierane osobiście przez zainteresowanych za pisemnym potwierdzeniem, przez okres do trzech miesięcy od momentu ogłoszenia wyników naboru, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

   

  8. Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonego naboru udziela:

  - Hanna Jastrzębska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie, ul. Bolesława Chrobrego 3,
  tel. (89) 646 59 18. 

  9. Informacje dodatkowe:

  - Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1                               w Ostródzie. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  -  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kształtuje się poniżej 6%

   -W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

   

   

   /-/ Hanna Jastrzębska

  dyrektor

  Przedszkola Miejskiego nr 1
  w Ostródzie

   

  Ostróda, dnia 20 grudnia 2013 r.

  Więcej